Excidor Kvalitetspolicy

 • Excidors framgång som tillverkare av styrsystem bygger på samverkan med våra kunder, medarbetare och ägare.
 • Alla våra mål ska bidra till att stärka denna samverkan.
 • Vi bidrar till våra kunders framgång genom grundlig kunskap om deras behov och ständig förbättring av vår förmåga att leva upp till dessa.
 • Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder, arbetsmiljö och motivation.
 • Vi har fokus på att styra våra mål för att uppfylla intressenters krav, minska slöseri och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till högre kvalitet, effektivitet samt en bra lönsamhet över tid.

Excidor Miljöpolicy

 • Grunden får vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta.
 • Vi ska ha ett miljöledningssystem som ger oss möjligheter att förbättra vår miljöprestanda.
 • Vi ska verka för en hållbar utveckling och arbeta förebyggande genom en effektiv resursanvändning och genom att bidra till återvinning av material.
 • Vi ska följa gällande lagar och föreskrifter samt aktivt söka nya kunskaper och ta del av nya rön i vår strävan att ligga steget före i frågor som rör yttre miljö och inomhusmiljö.
 • Genom kontinuerlig utbildning och bevakning av miljöområdet ska vi verka för att öka personalens kompetens och engagemanget i miljöfrågor, vilket hjälper oss till affärsmässiga och ansvarsfulla beslut.
 • Vi ska tillsammans med våra ägare, kunder, leverantörer och samarbetsparter skapa den miljöanpassade verksamhet som krävs för att ta vårt miljöansvar idag och för framtida generationer.